Disclaimer

1.Inleiding

Deze website is opgezet op basis van technieken ontwikkeld door BODJZ en wordt geëxploiteerd door ODJZ. Op deze website bieden wij content aan doelgroepen, met het doel bezoekers behorend tot die doelgroepen naar de website te trekken, hen daar te laten terugkeren en gebruik te laten maken van de interactieve functionaliteiten op de website.

Indien uit het gedrag van een bezoeker behorend tot de doelgroep blijkt dat deze bezoeker behoefte heeft aan een specifieke dienst, kan ODJZ gericht een aanbieding doen aan deze bezoeker. De voorwaarden waaronder een dergelijke actie mag worden uitgevoerd, staan beschreven in de gedragscode. Om te bepalen of een bezoeker daadwerkelijk tot de doelgroep behoort en om aanbiedingen specifiek te kunnen maken, vragen we bezoekers een aantal gegevens in te geven op een registratieformulier.

Dit privacy reglement heeft tot doel de registratie van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de wet bescherming persoonsgegevens, zoals deze vanaf 1 september 2011 van toepassing is.

1.1 Definities

Exploitant en beheerder van deze website is ODJZ, de organisatie die tevens zorgdraagt voor de first line support. 

2. Informatie en gebruik

Met het verzamelen van informatie van bezoekers in verschillende onderdelen van deze website willen we de volgende doelstellingen bereiken: kunnen bieden van service aan onze bezoekers bij het vergaren van door hen gewenste informatie; verkrijgen van inzicht in de behoeften van onze bezoekers om vervolgens met gepaste content op deze behoeften in te kunnen spelen; verkrijgen van informatie over onze bezoekers om bezoekers die daar naar onze inschatting behoefte aan hebben een aanbieding te kunnen doen. Doordat wij inzicht hebben in de voorkeuren van onze bezoekers, zal dit altijd een gerichte actie zijn. Wij leggen geen andere persoonsgegevens vast dan die, welke door onze bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt.

3. Registratie

Om onze publicaties of nieuwsbrieven te kunnen ontvangen, moeten bezoekers een registratieformulier invullen, waarbij adresgegevens worden verstrekt (KvKnr, naam, bedrijfsnaam en e-mail). Optioneel kunnen bezoekers nog een aantal aanvullende gegevens aan ons verstrekken. 

4. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over een bezoeker, dat naar de harde schijf van deze bezoeker wordt geschreven. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over bezoekers.Het gebruik van cookies is inmiddels algemeen geaccepteerd. De reden waarom wij cookies gebruiken, is bezoekers te kunnen herkennen en op basis hiervan betere service te kunnen verlenen aan de individuele bezoeker. Indien de bezoeker zijn browser zo instelt, dat de cookie wordt geweigerd, kan hij of zij desondanks gebruik maken van onze website.

5. IP-adressen

Wij gebruiken geen IP-adressen van bezoekers om via de RIPE whois database namen van bedrijven van bezoekers te checken of te achterhalen. Met de RIPE whois database worden geen persoonsgegevens achterhaald.

6. Bewerking

Bewerking van statistiekregels met gegevens vindt alleen plaats door eigen medewerkers. 

7.  Beveiliging

Deze website neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om gebruikersinformatie te beschermen. Indien bezoekers en/of leden privacy gevoelige informatie prijsgeven via de website, wordt deze informatie zowel on- als offline beschermd.

8.  Verbeteren, aanvullen en opvragen van persoonlijke informatie

Indien de persoonlijke informatie van een bezoeker verandert of indien een bezoeker niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van de website, bestaat de mogelijkheid om de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan door gebruik te maken van het contactformulier op de website. Na ontvangst van het verzoek zal Communication Builders de gegevens binnen 5 werkdagen verwijderen uit het bestand.

9.  Veranderingen in het privacy reglement

Indien wij besluiten om dit privacy reglement te wijzigen, zullen wij de wijzigingen op onze website en in onze nieuwsbrief bekend maken, zodat onze bezoekers ten alle tijde op de hoogte zijn, welke informatie wij over hen verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, onder welke omstandigheden wij deze informatie beschikbaar stellen. Indien wij op enig moment mochten besluiten, om persoonlijke informatie te gaan gebruiken op een manier, anders dan het privacy reglement beschreef, op het moment waarop wij de informatie verkregen, zullen wij de bezoekers van onze website hiervan door middel van e-mail op de hoogte brengen. Onze bezoekers krijgen dan de gelegenheid aan te geven of wij de informatie op die betreffende manier wel of niet mogen gebruiken. Wij zullen de informatie op deze website verkregen, gebruiken in overeenstemming met het privacy reglement waaronder de informatie is verkregen.

10. Slotbepaling

Om een ieder de gelegenheid te geven dit privacy reglement te toetsen op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), verwijzen we graag naar de wetstekst en de toelichting op de site van het Ministerie van Justitie.

0
0
0
0
0
0